Regulamin

Rozdział I. Definicje

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy www.ekozetka.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.ekozetka.pl.

1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
a) Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część ekozetka.pl pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w ekozetka.pl,
b) Profil - zgromadzone w ekozetka.pl dane Użytkownika; Użytkownik może zmieniać, uzupełniać bądź ograniczać zakres danych zgromadzonych w Profilu,
c) Użytkownik – osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w ekozetka.pl,
d) Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem ekozetka.pl,

Rozdział II. Warunki ogólne korzystania z usług

2.1. Korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis ekozetka.pl jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.
2.2. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez serwis ekozetka.pl na własną odpowiedzialność.

Rozdział III. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

3.1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie ekozetka.pl w sposób zgodny z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.

3.2. Podczas rejestracji w ekozetka.pl Użytkownik podaje następujące dane osobowe (profil Użytkownika):

a) adres poczty elektronicznej
b) dane o charakterze demograficznym,
 
3.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

3.4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (url),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony ekozetka.pl,
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

3.5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

4.1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis ekozetka.pl Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez serwis ekozetka.pl,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach naukowych i statystycznych,
c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu badań naukowych oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ekozetka.pl.

4.2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez ekozetka.pl.
4.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem ekozetka.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

4.4. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych poprzez serwis ekozetka.pl każdy Użytkownik dokonuje rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Internecie na stronie ekozetka.pl.

4.5. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta.

4.6. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w serwisie ekozetka.pl w miarę potrzeby.

4.7. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych Konta innym osobom. Jeśli wskutek udostępnienia danych Konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Użytkownik.

4.8. Likwidacja Konta następuje na żądanie użytkownika. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

5.1. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź zlikwidować bez podania przyczyn Konto Użytkownika, jeśli:

a) cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu ekozetka.pl,
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu ekozetka.pl.
d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści,

7.2. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta bądź usunięciu bezprawnych bądź niezgodnych z regulaminem danych Użytkownika.

7.3. Usługodawca powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia lub likwidacji Konta bądź o usunięciu danych w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany adres poczty elektronicznej.

Rozdział IV. Odpowiedzialność stron

8.1. Korzystając z usług świadczonych w serwisie ekozetka.pl każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) używania usług i narzędzi dostępnych w ekozetka.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności niekorzystania w celach niezgodnych z prawem,
d) poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem ekozetka.pl.

8.2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w ekozetka.pl, w szczególności jego hasła dostępowe.

8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. 8.2 regulaminu.

8.4. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczać reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym.

8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

8.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem treści umieszczanych w serwisie ekozetka.pl.

8.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez serwis ekozetka.pl wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Usługodawcy, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych.

8.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu ekozetka.pl bądź poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności serwisu ekozetka.pl, w szczególności z przyczyn technicznych bądź innych.

8.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis ekozetka.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

9. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:
a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety.

10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane wprowadzone przez Użytkownika.

10.2. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. O zablokowaniu dostępu bądź usunięciu danych Usługodawca nie musi informować Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.
 
10.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skutki problemów technicznych z działaniem ekozetka.pl, nieprawidłowości działania sieci internet, przerwy w działaniu ekozetka.pl związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu,
b) szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
c) skutki powzięcia przez inne osoby informacji o haśle Użytkownika,
d) skutki uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania,
e) skutki zaprzestania świadczenia usługi, w tym za usunięcie jego danych bądź utworów w przypadku likwidacji wybranej sekcji ekozetka.pl lub likwidacji bazy danych osobowych.

Rozdział V. Przepisy końcowe

11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.

11.2. Powiadomienie o zmianie treści regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w serwisie ekozetka.pl, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.

11.3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w serwisie ekozetka.pl.

12. Przez rejestrację w serwisie ekozetka.pl Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi