Hospitalizacja psychiatryczna

Kiedy konieczna jest hospitalizacja?
W niektórych przypadkach leczenie w szpitalu staje się koniecznością. Dzieje się to zwłaszcza w sytuacjach gdy leczenie ambulatoryjne nie przynosi efektów, kiedy chory z powodu złego stanu zdrowia zagraża sobie (istnieje ryzyko popełnienia samobójstwa) lub niekiedy innym ludziom

Jak długo trwa pobyt w szpitalu?
Z reguły pobyt w szpitalu trwa kilka tygodni
Czy zgoda pacjenta na pobyt w szpitalu jest zawsze wymagana?
W skrajnych przypadkach, kiedy chora osoba stanowi zagrożenie dla siebie lub otoczenia może zostać zatrzymana w szpitalu bez zgody. Czasami zatrzymywane są w szpitalu osoby, które ze względu na stan psychiczny nie są zdolne do wyrażenia zgody (np. mają zaburzenia świadomości) Sytuacje przyjęcia do szpitala psychiatrycznego reguluje Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego. W każdym przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta, który nie wyraża na to zgody zawiadamiany jest sąd rodzinny. Sąd zazwyczaj na podstawie opinii wydanej przez niezależnego psychiatrę i stworzonej po uprzednim zbadaniu chorego, wydaje postanowienie czy zatrzymana osoba może opuścić szpital czy pozostać w szpitalu

Do kogo mogę się zwrócić o pomoc jeśli uważam, że moje prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego zostały naruszone?
W każdym szpital psychiatrycznym pracuje osoba zajmująca się prawami pacjentów, czyli rzecznik praw pacjenta. Do zadań Rzecznika
Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:
  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
  2. wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób,
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób,
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Co zrobić jeżeli bliska osoba nie chce iść do szpitala, a wymaga natychmiastowej hospitalizacji?
Jeżeli chory wymaga natychmiastowej hospitalizacji, tzn istnieje realne zagrożenie życia lub zdrowia tej w sytuacji nie podjęcia przez niego natychmiastowego leczenia należy wezwać karetkę pogotowia, która zawiezie chorego do Izby Przyjęć szpitala psychiatrycznego, gdzie lekarz dokona oceny stanu pacjenta i zadecyduje o ewentualnej hospiatlizacji.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi